Pilea Savings

– Vækst din formue med god samvittighed

Gør en forskel med dine investeringer. Vi har fokus på at investere i virksomheder, investeringsforeninger og ETF’er, der alle skal betegnes som bæredygtige investeringer, og lægge sig op af de FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Uvildig rådgivning om bæredygtig investering

Hos Pilea Savings får du rådgivning om, hvordan du kan gøre en reel forskel med dine investeringer og andre finansielle valg. Vi har fokus på at investere i virksomheder, investeringsforeninger og ETF’er, der alle skal betegnes som bæredygtige investeringer, og lægge sig op af på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ansvarlig investering i fremtiden

Vi hjælper dig med at investere bæredygtigt, hvor din opsparing kommer på arbejde i projekter og virksomheder, der arbejder for en bæredygtig udvikling i verden. Uanset om du er særligt interesseret i miljø, klima eller andre aspekter af
bæredygtighed, kan vi identificere investeringsmuligheder, der både leverer et tilfredsstillende langsigtet afkast, og samtidig understøtter den udvikling, du brænder for.

Christian Thisgaard, Uvildig rådgiver, Pilea Finance & Business

Holdningsbaserede investeringer betyder rigtig meget for mig og de 17 Verdensmål er et super godt værktøj til at understøtte helt konkrete handlinger med dine penge.

pilea-plante-bæredygtige-investeringer

Bæredygtig udvikling

FN har opstillet 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG’er) for at gøre en ende på fattigdom, beskytte vores planet og sikre velstand for alle inden 2030. SDG’erne er en plan for fred og velstand, og bæredygtige investeringer er afgørende for at nå dem.

Vi fokuserer på langsigtede bæredygtige investeringshorisonter, som generelt defineres som 10 år eller mere. Det betyder, at der ikke kun skal tages hensyn til finansielle afkast, men også til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer).

Bæredygtig udvikling er uden tvivl en global udfordring, som kræver bæredygtige løsninger. Ved at investere i virksomheder og projekter, der arbejder for bæredygtig udvikling, kan du være en del af løsningen.

Denne tilgang har tre vigtige fordele

Fordel 1:
Den giver os mulighed for at tage hensyn til hele den række af risici og muligheder, som bæredygtige virksomheder står over for

Fordel 2:
Den gør det muligt for os at investere i virksomheder, der er førende inden for bæredygtig forretningspraksis, snarere end at være bagud

Fordel 3:
Den støtter overgangen til en bæredygtig økonomi ved at finansiere udviklingen af bæredygtige teknologier og praksis

Hvad er bæredygtig investering?

Bæredygtige investeringer er en tilgang til investeringer, der tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG). Bæredygtige investorer søger at skabe et finansielt afkast og samtidigt fremme bæredygtig udvikling.

De tre søjler i bæredygtige investeringer – miljø, sociale forhold og ledelse – formuleres ofte som “people, planet, profit” eller “tredobbelt bundlinje”.

Bæredygtige investeringer handler ikke kun om at opnå et økonomisk afkast – det handler om at have en positiv indvirkning på verden, og det kan opnås gennem grønne investeringer, samtidig med at man skaber et finansielt afkast til sig selv.

Start din uvildige og bæredygtig investering hos Pilea Savings

Pilea Savings bæredygtige investeringsrådgivning er bygget op omkring SDG’erne, så du kan investere på en måde, der støtter målene og stemmer overens med dine værdier. Og fordi vi altid anbefaler veldiversificerede fonde, giver de mulighed for stabile, langsigtede afkast, samtidig med at de afbøder nogle af de risici, der er forbundet med bæredygtige investeringer.

En reel forskel

Hos Pilea Savings får du rådgivning om, hvor du med dine investeringer kan gøre en reel forskel med dine investeringer.

Fornuftigt afkast

Der ligger et enormt potentiale i at investere penge i projekter og virksomheder, der arbejder langsigtet, miljøvenligt og bæredygtigt.

Uvildighed

Pilea Savings rådgiver om et bredt spektrum af investeringsmuligheder og modtager ikke provisioner, gebyrer eller andre betalinger fra tredjepart.

Hvad er de bæredygtige udviklingsmål?

Målene for bæredygtig udvikling (SDG’erne) er et sæt af 17 mål, der blev vedtaget af FN i 2015. SDG’erne er en plan for fred og velstand for mennesker og planeten. Målene er indbyrdes afhængige og er i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

Målene for bæredygtig udvikling blev vedtaget af alle FN’s Medlemsstaterne i 2015 og er en efterfølger til millenniumudviklingsmålene (MDG’erne), som FN arbejdede på fra 2000-2015.

De skal sætte en standard for, hvordan medlemslandene bør gribe bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse an i de kommende år.

Målene er vidtrækkende og ambitiøse, og for at nå dem vil det kræve indsatsen fra regeringer, virksomheder, civilsamfundet og enkeltpersoner i hele verden. Men bæredygtig udvikling er ikke blot et ansvar – det er også en mulighed.

SDG’erne er inden 2030 at:

Afskaf alle former for fattigdom i verden. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Stop sult, opnå fødeværesikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Sikre at alle har adgang til påligelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstædigt arbejde til alle. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Reducer ulighed i og mellem lande. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Gøre byer, lokalsamfund og bosætelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Læs mere om hvad det betyder her.Eller se vores video på siden her.

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene. Læs mere om hvad det betyder her. Eller se vores video på siden her.

Dine investeringer og økonomi

Udover at investere bæredygtigt, kan vi kan også hjælpe med et samlet og uvildigt blik på din økonomi. Her ser vi ser på din formue i sammenhæng med dine finansieringsvalg, din pensionsopsparing, dine skatteforhold mv.

Hvis du går med overvejelser om at skifte bank, kan vi også bistå dig med rådgivning i denne proces.

Pilea Savings formål

Pilea Savings har til formål at yde og udbrede uvildig rådgivning om bæredygtige investeringer med reelt impact. Vi modarbejder greenwashing og sætter os dybt ind i de investeringer, vi foreslår til vores kunder. Samtidig arbejder vi ud fra et princip om, at det skal være mere gennemskueligt, hvad man som kunde betaler for rådgivningen. Det betyder ét honorar for rådgivning og ingen samarbejdsaftaler med hverken investeringsforeninger eller banker, hvor der er provision indblandet. Altså alt i alt troværdig rådgivning, der efterlader et positivt aftryk, både på vores allesammens planet og på din opsparing.

"Jeg finder stor glæde ved at oversætte svært forståeligt stof til almindeligt dansk. Igennem årene voksede idéen om at gøre bæredygtige investeringer, der gør en reel forskel, tilgængelig for flere mennesker. Samtidig ønskede jeg, fuldstændigt uvildigt, at kunne vælge blandt de bedste investeringsforeninger, passive som aktive, når den perfekte værdipapirsammensætning skal laves til dig."

Christian Thisgaard, Uvildig rådgiver, Pilea Finance & Business

De 17 verdensmål som investeringsredskab

Når der skal udvælges de rigtige investeringer til dig, er det muligt at skræddersy en sammensætning, der understøtter de temaer, der er vigtigst for dig. 

Her er FN’s 17 Verdensmål et fordelagtigt redskab, da hvert mål beskriver og repræsenterer en tilstand, som FN’s 193 medlemslande forpligter sig på at opnå til gavn for planeten og os som mennesker.

”Leave no one behind” er hovedoverskriften på Verdensmålene, og som investor kan du støtte op om den bagvedliggende ambition og plan, der rækker frem mod 2030.

Måske har du hørt om Verdensmålene på et mere overordnet plan og er ikke præcist klar over, hvordan du kan investere med dem som guide.

Vil du vide mere?


Tag kontakt i dag, så hjælper vi dig.
Christian Thisgaard

Christian Thisgaard

Uvildig rådgiver